Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

                                                                                                         Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

 

                                                                                                                                            I.

                                                                                                                                Základní ustanovení 

 

                                                         1.Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osbo v souvislosti

                                                            se zpracováním osobních údajů a o volném Pohybu těchto údajů (dále jen " GDPR") je F.M.PRACOS spol s.r.o. - organizační složka 

                                                            IČO 27710144 se sídlem Štursova 3155/2 4, 616 00 Brno ( dále jen "správce").

 

                                                        2. Kontaktní údaje správce jsou 

                                                            Adresa : Štursova 3155/2 a, 616 00 Brno 

                                                            E-mail : pracos@pracos.cz 

                                                            Telefon : +420 548 535 553

 

                                                        3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; indentifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 

                                                            osoba, kterou lze  přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 

                                                           identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

                                                           fyzické osoby. 

 

                                                                                                                                                   II.

                                                                                                              Zdroje  a kategorie zpracovaávaných osobních údajů

                                                        1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje , které správce získá na zakládě plnění Vaši objednávky. 

                                                        2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

                                                                                                                                                  III.

                                                                                                             Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

                                                       1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :

                                                         - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst 1.písm. b) GDPR 

                                                         - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejménoa pro získání obchodních sdělení a newsletterů ) podle č.7 odst 1.písm. a 

                                                          ( GDPR ve spojení s § 7.odst.2 zákona č.480/2004 Sb. o některých informační společnosti v připadě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

                                                       2. Účelem zpracování osobních údajů je :

                                                        - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvních vztahů mezi Vámi a správcem, při vyjednávání  jsou vyžadovány osobní 

                                                          údaje, které jsou  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno a adresa, kontakt ) , poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření   

                                                          a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. 

                                                        - získání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

                                                       3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný 

                                                           souhlas.

 

                                                                                                                                                IV.

                                                                                                                              Doba uchovávání dokladů

                                                     

                                                     1. Správce uchovává osobní údaje :

                                                         - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů  po 

                                                           dobu 10 let od ukončení smluního vztahu. 

                                                        - po dobu než je odvolán souhlas ze zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nejdéle 10 let jsou -li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

                                                     2. po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

           

                                                                                                                                                 V. 

                                                                                                                   Příjemce osobních údajů ( subdodavatelů správce )

 

                                                   1. Příjemci osobních údajů jsou osoby :

                                                     - podílející se na dodání zboží ( služeb) na základě smlouvy . 

           

                                                                                                                                               VI.

                                                                                                                                        Vaše práva

                                                   1. Za podmínek stanovených v GOPR máte 

                                                        - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR -

                                                        - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

                                                        - právo  na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR , popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

                                                        - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

                                                        - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

                                                        - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III. těchto podmínek 

                                                   2. dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  v případě, že se domníváte, že bylo 

                                                       porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

                                                         

                                                                                                                                            VII.

                                                                                                               Podmínky zabezpečení osobních údajů 

 

                                                 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.   

                                                 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišt´a úložišt´osobních údajů v listinné podobě.

                                                 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          VIII.

                                                                                                                         Závěrečná ustanovení 

                                           1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je 

                                               v celém rozsahu přijímáte. 

                                           2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostředníctvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujeme, že jste seznámen/a

                                               s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

                                          3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám 

                                               zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

                                             Tyto podmínky nabývají účinnostu dnem 25.5.2018.