Podmínky pronájmuObchodní podmínky pronájmu F.M.Pracos, spol. s r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pronajímatele, kterým je společnost F.M.PRACOS, spol. s r.o. se sídlem Štursova 3155/2a, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO: 27720144 a nájemce (zákazník).

Názvosloví

Pronajímatel je firma, která je majitelem movité věci a která danou movitou věc pronajímá.

Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která najímá do svého krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu movité věci od pronajímatele.

Movitá věc je pracovní stroj, včetně příslušenství, výměnných pracovních nářadí, spotřební materiál, provozní náplně blíže specifikované v uzavřené nájemní smlouvě.

Nájemné je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit za nájem movité věci v uzavřené nájemní smlouvě.

Nájemní smlouva je smlouva, která se písemně uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem přenechání zařízení nebo stroje k dočasnému užívání za úplatu. Všechny změny a dodatky smlouvy musí být písemné, stvrzené podpisem obou smluvních stran.

Kauce je vrátná jistina, kterou nájemce složí v hotovosti a to ve výši dle platného ceníku.

Doklady a dokumenty

Pro sepsání smlouvy požadujeme, aby nájemce:

• byl starší 18 let,
• předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie), u právnických osob Výpis z obchodního rejstříku, nebo Živnostenský list
• složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí.

V případě zapůjčení stroje bez obsluhy požadujeme platný doklad o odborné způsobilosti pro práci s daným typem stroje.

Základní ustanovení

Obchodní podmínky pronájmu (dále jen OPP) F.M.Pracos, spol. s r.o. jako pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ), vztahují na závazek vzniklý uzavřením nájemní smlouvy s nájemcem.

Pronajímatel je oprávněn ve vztahu k nájemním smlouvám zavazujícím k dlouhodobým pronájmům nebo k opakovanému pronájmu stejného druhu obchodní podmínky pronájmu změnit ve smyslu § 1752 odst..1 OZ.

Každá provedená změna musí být nájemci oznámena písemně nebo elektronicky na adresu elektronické pošty. Pokud nájemce nebude se změnami OPP souhlasit, může smlouvu vypovědět. Takto uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, může vypovědět, kterákoliv smluvní strana.

U dlouhodobých pronájmů je nájemce oprávněn nájemní smlouvu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPP. Výpověď musí být vždy učiněna písemně nebo elektronicky na adresu elektronické pošty. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

Všechny nabídky, učiněné pronajímatelem na základě poptávky nájemce jsou až do podpisu nájemní smlouvy nezávazné. V takovém případě jsou technické údaje, s tím spojené náklady a hmotnost atd. pouze přibližné.

Závaznými se stávají, pokud jsou výslovně pronajímatelem potvrzeny písemně.

Obsah propagačních materiálů používaných pronajímatelem, jako jsou katalogy, ceníky apod., nejsou pro pronajímatele závazné, pokud tak není konkrétní nájemní smlouvou vysloveně stanoveno nebo pokud nájemní smlouva neobsahuje takový výslovný odkaz.

Doba nájmu a předání


Doba nájmu movité věci je dohodou smluvních stran sjednaná na dobu určitou, která může být prodloužena po vzájemné dohodě e-mailem, faxem, telefonicky, případně osobně.

Nájemce převezme movité věci u pronajímatele v den podpisu nájemní smlouvy. Nájemce se zavazuje, že bude movité věci používat výhradně dle pokynů pronajímatele a provozních nařízeních daných výrobcem.

Nájemce se zavazuje, že movité věci bude používat v souladu s nájemní smlouvou, čímž vzniká nájemci závazek vrátit pronajaté movité věci pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu.

Nájemce předá předmět nájmu zpět pronajímateli s příslušenstvím funkční, roztříděné a řádně vyčištěné.

V případě nedostatečného vyčištění nebo roztřídění předmětu nájmu při vrácení, budou nájemci účtovány náklady spojené s jeho vyčištěním nebo roztříděním.

Nájemce neodpovídá za opotřebení movité věci používáním, které vyplývá z běžného opotřebení, pokud byla movitá věc používána v souladu s návodem na obsluhu.

Přemístění věci movité od stanoviště uvedeného v nájemní smlouvě do okruhu 15 km nebo mimo území České republiky musí nájemce neprodleně oznámit pronajímateli. Taková změna podléhá písemnému souhlasu pronajímatele a musí být legalizována dodatkem k nájemní smlouvě.

K práci s předmětem nájmu jsou oprávněni výlučně zaškolení pracovníci nájemce a jejich jména musí být uvedena v předávacím protokolu, pokud se jedná o zařízení, u kterého je součástí nájemní smlouvy samostatný předávací protokol.

Okamžikem předání movité věci nájemci, přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu třetí osobě a to ani dočasně.

V případě poruchy movité věci si pronajímatel vyhrazuje právo nahradit movitou věc jinou se stejnými nebo obdobnými technickými parametry.

Provoz strojů a zařízení

Dobou nájmu se rozumí časové rozpětí uvedené ve smlouvě, která zahrnuje i dobu oprav, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem. Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot a provozních kapalin. Nájemce nesmí přetěžovat stroj a zařízení nad rozsah technických parametrů.

V případě nedodržení těchto zákazů, hradí nájemce náklady na opravy a jeho uvedení do původního stavu v plné výši. Nájemce nesmí provádět jakékoliv zásahy do konstrukce stroje. Musí vždy používat pouze typové příslušenství a zařízení dané výrobcem.

Obsluhu strojů a údržbářské úkony smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce.
V případě pronájmu zdvihacího zařízení je nájemce povinen vést provozní deníky zdvihacího
zařízení a provádět denní záznam o technickém stavu stroje. Na první straně provozního deníku musí být uveden pracovník, který je oprávněný provádět technické prohlídky stroje a jeho údržbu (viz,ČSN 738 120 čl.190,191,192).

Veškeré závady, které brání užívání předmětu nájmu, je nájemce povinen ihned hlásit telefonicky a následně písemně pronajímateli.

Nájemné

Nájemné za stroj nebo zařízení je stanoveno denní sazbou (užití jednoho dne v rozsahu osm hodin).

Nájemné uvedené ve smlouvě nezahrnuje DPH, údržbu, pohonné hmoty a maziva ani dopravu.

Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tzn. i za dny pracovního volna a pracovního klidu.

Pro víkendový pronájem od pátku 16 hod. do pondělí 8 hod. se účtuje 1,7 násobek denního nájmu.

Zákazník je povinen zaplatit sjednané nájemné při vrácení předmětu nájmu v provozovně pronajímatele, ve které byl předmět nájmu zákazníkem převzat.

Ceny nájemného uvedeného v ceníku byly zpracovány na základě skutečností existujících v době tvorby ceníku a jsou pouze informativního charakteru a nejsou při uzavírání smluv pro pronajímatele, závazné.

Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím výši nájemného upravit, jestliže se změnily výrazně faktory rozhodné pro kalkulaci ceny. Těmito faktory mohou být ceny přepravného, daní v tuzemsku, mezd, platů, sociálních nákladů. Rozhodnutí pronajímatele o změně sjednaného nájemného z uvedených důvodů je pro nájemce závazné a nájemce je povinen je respektovat.

Kauce

Nájemce je povinen složit za každý pronájem stroje nebo zařízení kauci.

Kauce je stanovena ve výši přiměřeně době pronájmu a hodnotě předmětu. Výši kauce určuje pronajímatel.

Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.

Změna výše složené kauce musí být dohodnuta písemně. Při prodloužení pronájmu je nájemce povinen doplnit kauci na výši sdělenou mu pronajímatelem.

Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších plateb vyplývajících ze smlouvy. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

Prodlení nájemce

Jestliže nájemce neuhradí sjednané nájemné ve stanovené lhůtě, je v prodlení.

V takovém případě vzniká pronajímateli, aniž by musel o prodlení nájemce informovat, nárok na zaplacení úroků z prodlení, jakož i zaplacení všech nákladů vynaložených na soudní anebo mimosoudní vymáhání pohledávky.

Bez písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek nebo k zastavení svých plateb.

Pojištění nájemce pro případ škody na předmětu nájmu pronajímatel je oprávněn požadovat na základě posouzení podmínek konkrétní nájemní smlouvy, aby nájemce sjednal odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu spolu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pronajímatele.

V takovém případě nájemce předloží pronajímateli doklad o sjednání pojištění ve smyslu tohoto smluvního ujednání. Nepředložení dokladu opravňuje pronajímatele, jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy.

Skončení nájmu

Pronajímatel může odstoupit od nájemní smlouvy před uplynutím doby nájmu v následujících případech:

• pokud nájemce používá předmět nájmu k jiným než dohodnutým účelům,
• trpí-li užívání předmětu nájmu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí značná škoda,
• předmět nájmu bude zničen nebo byl odcizen,
• v ostatních případech, kdy budou porušena ustanovení nájemní smlouvy,

Nebude-li nájemce hradit průběžně fakturované nájemné, je pronajímatel oprávněn bez předchozího upozornění odebrat nájemci předmět nájmu a tímto ukončit smluvní vztah.

Náhrada škody

Dojde-li v průběhu nájmu movité věci k jejímu poškození nebo nadměrnému opotřebení v důsledku jejího neodborného nakládání, odpovídá nájemce za škody způsobené i osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup.

Nájemce rovněž nahradí pronajatou movitou věc v případě její ztráty nebo odcizení.

Závěrečná ustanovení

OPP pronajímatel zveřejňuje na svých internetových stránkách www.pracos.cz a současně jsou k dispozici na volně přístupném místě v sídle pronajímatele, kde je uzavírána nájemní smlouva.

Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem

Tyto podmínky pronájmu jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před zněním podmínek pronájmu.